February 13—Happy Birthday Miss Kim Novak.


February 13—Happy Birthday Mr. Robbie Williams.


February 13—Happy Birthday Mr. George Segal.

February 13—Happy Birthday Miss Stockard Channing.


February 13—Happy Birthday Mr. Peter Tork.

February 13—Happy Birthday Miss Susan Oliver.

February 13—Happy Birthday Mr. Grant Wood.February 13—Happy Birthday Mr. Georges Simenon.

February 13—Happy Birthday Miss Carol Lynley.

February 13—Happy Birthday Mr. Oliver Reed.