February 21—Happy Birthday Mr. Zachary Scott.


February 21—Happy Birthday Miss Ann Sheridan.


February 21—Happy Birthday Miss Lucille Bremer.


February 21—Happy Birthday Mr. W. H. Auden.


February 21—Happy Birthday Miss Tyne Daly.

February 21—Happy Birthday Mr. Hubert de Givenchy.

February 21—Happy Birthday Mr. Gary Lockwood.

February 21—Happy Birthday Miss Christine Ebersole.

February 21—Happy Birthday Miss Nina Simone.

February 21—Happy Birthday Miss Anaïs Nin.