July 18—Happy Birthday Miss Lupe Velez.


July 18—Happy Birthday Mr. Hume Cronyn.


July 18—Happy Birthday Miss Martha Reeves.


July 18—Happy Birthday Mr. James Brolin.


July 18—Happy Birthday Mr. John Glenn.


July 18—Happy Birthday Miss Kristen Bell.

July 18—Happy Birthday Mr. Red Skelton.


July 18—Happy Birthday Mr. Nelson Mandela.


July 18—Happy Birthday Mr. Dick Button.


July 18—Happy Birthday Mr. William Makepeace Thackeray.


July 18—Happy Birthday Miss Elizabeth McGovern.